Termeni și condiții

1. Obiectul contractului și domeniul de aplicare

1.1 Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „CG”) ale agenției de publicitate CÎTU WEB CONSULTING și CÎTU WEB CONSULTING SRL (denumită în continuare „agenție”) se aplică pentru planificarea, conceperea și implementarea de lucrări la comandă în domeniile realizare de site-uri de prezentare, magazine online, design grafic, publicitate online, marketing, relații publice și comunicare, în special cu dezvoltarea și prelucrarea graficelor, logo-urilor, machetelor, desenelor, textelor, ambalajelor, materialului publicitar, mijloacelor publicitare, măsurilor publicitare și campaniilor publicitare precum si pentru servicii in domeniile strategiei, consultanta si concepție, uzabilitate, dezvoltare web și marketing online.
Serviciile care urmează să fie furnizate în baza acestor Termeni și Condiții Generale sunt enumerate în detaliu în comenzile respective și sunt concludente din punct de vedere al conținutului.

1.2 Aceste GTC nu se aplică serviciilor de găzduire.

1.3 Domeniul de aplicare al acestor CGC este limitat la tranzacțiile cu antreprenori, persoane juridice de drept public și fonduri speciale de drept public (denumit în continuare „client”). GTC nu se aplică consumatorilor.

1.4 Cu excepția cazului în care sa convenit în mod expres altfel cu clientul, toate serviciile sunt furnizate exclusiv pe baza acestor Termeni și Condiții Generale. Termenii și condițiile generale de afaceri și de cumpărare ale clientului nu se aplică. Acest lucru se aplică și în cazul în care agenția nu opune în mod expres valabilitatea acestora.

1.5 Ofertele agenției nu sunt obligatorii. Comenzile și alte acorduri – mai ales dacă se abate de la acești termeni și condiții – devin obligatorii numai după confirmarea scrisă din partea agenției. Acordurile încheiate de agenție de către angajații care nu sunt autorizați să reprezinte nu sunt obligatorii pentru agenție atâta timp cât nu sunt confirmate de o persoană autorizată să reprezinte.

2. Furnizarea de servicii

2.1 Prestarea de servicii se bazează pe principiile unei bune practici profesionale.

2.2 Agenția este liberă să proiecteze și să implementeze serviciile, cu excepția cazului în care specificațiile specifice au fost convenite sau clientul a făcut uz de autoritatea de a gestiona și controla proiectul care i-a fost acordat. În consecință, agenția nu este legată de standarde, linii directoare și norme (de exemplu, DIN, ISO, W3C) decât dacă acestea sunt de ultimă generație sau valabilitatea lor este convenită în mod expres în comandă. Autoritatea de a proiecta servicii conform tezei 1 include, de asemenea, utilizarea conținutului sau a software-ului sub o licență deschisă sau liberă (de exemplu, Creative Commons, sursă deschisă sau condiții freeware).

2.3 Orice căutare obligatorie de nume și mărci comerciale, înregistrările corespunzătoare și examinarea rezultatelor lucrării (a se vedea secțiunea 7.1 pentru un termen) pentru legalitate (de exemplu, conform legii mărcilor comerciale, designului, brevetului sau modelului de utilitate) nu face obiectul serviciilor care urmează să fie furnizate de agenție. În special, în cazul dublării și distribuției de material publicitar, agenția nu este obligată să consilieze sau să verifice admisibilitatea legală a utilizării materialului publicitar și acordul acestuia cu legea aplicabilă. Agenția este responsabilă de verificarea admisibilității legale a serviciilor comandate numai dacă acest lucru a fost convenit în mod expres. Agenția atrage atenția clientului asupra oricăror riscuri legale dacă acestea devin cunoscute agenției în momentul prestării serviciului.

2.4 Agenția va folosi angajați calificați corespunzător sau terți pentru a furniza serviciul. În principiu, agenția însăși decide cu privire la desfășurarea angajaților sau a terților (cine, când, unde, cum) și își rezervă dreptul de a înlocui angajații sau terții în orice moment.

2.5 Agenția va desemna o persoană de contact responsabilă (managerul de proiect) pe durata prestării serviciului. Dacă persoana de contact este schimbată, agenția se va asigura că noua persoană de contact este informată despre comandă și despre starea ei actuală la începutul activității sale.

2.6 În măsura în care documentația este convenită, aceasta se datorează conținutului și formatelor create în mod obișnuit de agenție. Depunerea electronică a documentației este suficientă, nu se datorează versiunea pe hârtie.

3. Date, termen contractual

3.1 Datele de livrare indicate de agenție în oferte sunt întotdeauna neobligatorii și sunt în orice caz supuse cu condiția ca noi să fim livrați în timp util.

3.2 Datele, orele și cheltuielile specificate în grafice și planuri de proiect sunt estimative și, prin urmare, nu sunt obligatorii, cu excepția cazului în care sunt desemnate în mod expres ca obligatorii în scris. Termenele de executare se consideră a fi convenite sub rezerva respectării contractuale de către subfurnizorii și subcontractanții respectivi (rezerva de autoaprovizionare).

3.3 În cazul în care cooperarea clientului este necesară pentru furnizarea de servicii sau servicii parțiale de către agenție, termenele sau datele obligatorii sunt prelungite cu momentul în care clientul nu și-a îndeplinit această obligație, deși i s-a solicitat acest lucru.

3.4 În cazul întârzierilor ca urmare a cerințelor făcute de client pentru serviciile care urmează să fie furnizate de agenție după încheierea contractului, în cazul unor cerințe insuficiente la client (de exemplu, deficite hardware sau software), în eventualitatea apariției unor probleme cu furnizarea serviciilor contractuale de care agenția nu este responsabilă produsele sau serviciile necesare ale terților, precum și alte întârzieri pentru care CÎTU WEB CONSULTING și CÎTU WEB CONSULTING SRL nu este responsabil, în special în caz de forță majoră, dezastre naturale, opoziție guvernamentală măsurile, neeliberarea autorizațiilor oficiale, litigiile de muncă, sabotajul și lipsa imprevizibilă de materii prime, termenele și datele obligatorii de prestare a serviciilor se prelungesc sau parțial serviciile în mod corespunzător.

3.5 Perioada contractului și perioadele de preaviz se bazează pe perioada convenită individual. Dreptul la reziliere extraordinară pentru un motiv întemeiat rămâne neafectat. Un astfel de motiv există pentru agenție în special dacă clientul nu își îndeplinește obligația de plată în ciuda unui memento sau are întârzieri la plata plăților lunare într-o sumă care corespunde plății pentru două luni sau în cazul unei încălcări grave. a obligațiilor contractuale ale clientului de a coopera.

4. Obligațiile și cooperarea clienților

4.1 Clientul va furniza angajaților agenției informațiile, datele și documentele necesare pentru prestarea serviciilor. Agenția poate presupune că aceste informații, date și documente sunt complete, corecte și actualizate. În plus, clientul va asigura infrastructura necesară (de exemplu, acces la camere și sisteme, electricitate, telefon și conexiuni la internet). În cazul în care clientul furnizează agenției șabloane/informații pentru utilizare în proiectarea măsurilor publicitare, acesta se asigură că are dreptul să transfere și să utilizeze aceste șabloane/informații.

4.2 Clientul va numi o persoană de contact responsabilă (managerul de proiect) pe durata prestării serviciului. Dacă persoana de contact este schimbată, clientul se va asigura că succesorul este pe deplin informat despre comandă și despre starea ei actuală la începutul activității sale. De asemenea, clientul va numi o nouă persoană de contact în cazul în care persoana de contact anterioară este bolnavă pentru o perioadă lungă de timp sau nu este disponibilă dintr-un alt motiv pentru o perioadă mai lungă de timp.

4.3 În măsura în care serviciile terților, în special media (de exemplu, imagini, fotografii, sunete, imagini în mișcare, filme, fluxuri de date, texte) sau software standard de la furnizori terți, trebuie să fie incluse sau luate în considerare în serviciile agenției , clientul le va procura pe cheltuiala sa și le va pune la dispoziție agenției . Dacă este necesară transformarea materialului furnizat de client într-un alt format, acesta va suporta costurile suportate pentru aceasta. Clientul va respecta toate condițiile relevante pentru serviciile terților (inclusiv condițiile Creative Commons, open source și freeware) și, dacă este necesar, va prelungi contractul sau licența în mod independent.

4.4 Agenția nu este obligată să procure servicii externe decât dacă acest lucru este convenit în mod expres în comandă. In acest caz, clientul este obligat, în măsura în care contractele de servicii externe se încheie în numele și pe contul agenției, să elibereze agenția pe plan intern de toate răspunderile rezultate din încheierea contractului.

4.5 Clientul se asigură și este responsabil pentru a se asigura că materialul pus la dispoziție de acesta, inclusiv serviciile terților, nu încalcă prevederile legale sau oficiale (de exemplu, privind protecția minorilor, protecția datelor sau legea concurenței) și este liber de terți. drepturi ale părților (în special drepturi personale, drepturi de autor, drepturi de marcă comercială, drepturi de proiectare sau drepturi de proprietate tehnică) care ar putea restricționa utilizarea intenționată.

4.6 Orice căutare de nume și mărci înregistrate necesare, înregistrările corespunzătoare și examinarea rezultatelor lucrărilor (pentru termenul a se vedea secțiunea 7.1), precum și serviciile de cooperare și furnizare pentru legalitate (de exemplu, în conformitate cu protecția datelor, concurență, mărci comerciale, design, brevet sau legea modelului de utilitate).clientul, cu excepția cazului în care sa convenit altfel în comanda relevantă.

4.7 Clientul își coordonează proprii angajați și terți comandați de acesta, ale căror servicii sunt direct sau indirect legate de comandă. El se asigură, de asemenea, că aceștia cooperează în furnizarea de servicii agenției, astfel încât agenția să nu fie împiedicată sau afectată.

4.8 În sfera responsabilităților sale, clientul se va asigura că datele furnizate de el și datele furnizate de agenție pot fi reconstruite cu efort rezonabil. În acest sens, el este responsabil pentru backup regulat, cel puțin zilnic, a datelor sale. În plus, clientul garantează securitate adecvată, de ultimă generație, pentru sistemele afectate de comanda respectivă (de exemplu, împotriva virușilor informatici, troienilor, spyware-ului, altor programe malware și atacurilor hackerilor).

4.9 Clientul trebuie să păstreze toate datele de acces furnizate de agenție (de exemplu, utilizator, parolă etc.) protejate împotriva accesului de către terți, astfel încât terții să nu poată accesa sistemele și aplicațiile agenției.

4.10 Întreaga cooperare a clientului trebuie să fie în timp util, completă și gratuită pentru agenție.

4.11 Furnizarea corespunzătoare a serviciilor de către agenție necesită furnizarea în timp util și calificată a serviciilor de cooperare care revin clientului de către agenție. Recuperarea nu este necesară dacă data scadentă a serviciilor de cooperare poate fi deja determinată sau determinată din ordinul sau programul respectiv sau planul de proiect și dacă serviciile de cooperare urmează să fie furnizate în mod continuu (de exemplu, operarea sistemelor către care agenția trebuie să acceseze).

4.12 În cazul în care apar întârzieri sau cheltuieli suplimentare din cauza cooperării necorespunzătoare sau intempestive a clientului, agenția poate – fără a aduce atingere altor drepturi legale – să solicite modificări ale programului și, dacă este necesar, remunerația convenită.

5. Modificări în serviciu (cereri de modificare)

5.1 În măsura în care serviciile sau lucrările fac obiectul unei comenzi, fiecare partener contractual poate solicita modificări ale serviciilor convenite de la celălalt partener contractual sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax). După primirea unei cereri de modificare, destinatarul va revizui modificarea pentru a decide dacă și în ce condiții poate fi efectuată și va informa solicitantul de aprobare sau respingere imediat sub formă de text și, dacă este necesar, o va justifica. Modificările și completările solicitate de client trebuie să fie îndeplinite de agenție numai dacă sunt fezabile din punct de vedere tehnic și rezonabile din punct de vedere tehnic și economic pentru agenție. Este responsabilitatea clientului să provoace modificarea obligațiilor de performanță ca parte a unei modificări a contractului.

5.2 În cazul în care o cerere de modificare a clientului necesită o revizuire amplă, efortul necesar poate fi perceput de către agenție.

5.3 Ajustările comenzii necesare pentru implementarea unei cereri de modificare sunt specificate într-un addendum scris la comanda relevantă. Clauza 1.5 se aplică în mod corespunzător.

5.4 În cazul în care domeniul de aplicare al serviciilor este modificat și o modificare afectează specificațiile sau un alt document care a fost deja aprobat, agenția va face modificarea acolo pe cheltuiala clientului.

5.5 Atâta timp cât partenerii contractuali nu ajung la un acord privind implementarea modificărilor, agenția va continua să lucreze conform comenzii existente fără modificările corespunzătoare.

5.6 Partenerii contractuali intenționează o cooperare pe termen lung pe baza acestui contract. Având în vedere evoluția rapidă a tehnologiei și schimbările constante în toate domeniile tehnologiei informației, cum ar fi modificările algoritmilor motoarelor de căutare, agenția are dreptul să modifice măsurile individuale din obiectul de serviciu convenit în perioada de valabilitate a contractului sau să le înlocuiască. cu servicii mai potrivite obiectivelor clientului, dacă, ca urmare a progresului tehnic sau a schimbărilor din mediul tehnologiei informației, serviciul individual devine mai puțin important pentru succesul scontat al contractului sau chiar îl împiedică. Agenția este obligată să țină cont de interesele legitime ale clientului și să-și exercite dreptul de modificare doar la discreție rezonabilă.

6. Despăgubiri, plăți, rezervare de drepturi

6.1 Prețurile pentru prestarea serviciilor sunt convenite în ordinea relevantă. Dacă nu s-a convenit altfel, remunerația pentru serviciile prestate de agenție pentru client se bazează pe tariful orar convenit în respectiva comandă și condițiile convenite acolo.

6.2 Toate prețurile nu includ taxa de vânzare legală aplicabilă. Dacă taxa pe vânzări este modificată în perioada de calcul, perioadele cu taxa pe vânzări aplicabilă sunt considerate perioade de calcul separate.

6.3 Dacă nu se convine altfel, serviciile prestate vor fi facturate lunar pentru ultima lună. Dovada activităților este atașată facturii. Cheltuielile de călătorie și de ședere se calculează în funcție de cheltuieli, cheltuielile conform tarifelor maxime legale. Timpul de călătorie este calculat la 50% din tariful orar convenit pentru serviciu.

6.4 Plățile trebuie efectuate către Agenție în cel mult treizeci (30) de zile calendaristice de la primirea facturii fără deduceri, cu excepția cazului în care pe factură este menționat un alt termen de plată.

6.5 Compensarea cu pretențiile agenției este permisă numai cu cereri reconvenționale nedisputate sau stabilite legal. Același lucru este valabil și pentru afirmarea unui drept de reținere. Clientul poate invoca doar un drept de reținere cu privire la serviciile respectivei comenzi din care decurge revendicarea agenției.

6.6 În cazul în care clientul nu plătește, agenția are dreptul să întrerupă sau să amâne serviciile suplimentare până la efectuarea plății, fără a prejudicia alte drepturi.

7. Drepturi de utilizare

7.1 „Rezultatele lucrărilor” sunt studii, concepte, schițe, desene, logo-uri, machete, texte, site-uri web, presa scrisă, campanii, material publicitar sau alte propuneri creative, evaluări, documente de planificare, planuri, software individual, inclusiv documentația asociată, baze de date, rapoarte , desene și materiale similare , pe care agenția le predă clientului în conformitate cu domeniul de aplicare a serviciilor convenit în comanda relevantă, în scris, citibil de mașină sau altă formă de reprezentare.

7.2 În măsura în care drepturile de autor, brevet, design, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate există sau au apărut în rezultatele activității agenției și, cu excepția cazului în care se convine altfel, agenția acordă clientului un drept de utilizare simplu, neexclusiv, netransmisibil și nelimitat. dreptul de utilizare. Acest simplu drept de utilizare include dreptul de a reproduce, salva, încărca, rula și conecta rezultatele lucrărilor la alte materiale sau programe în măsura necesară.

7.3 În măsura în care rezultatele muncii sau părți ale acestora constau în dezvoltarea de software individual, software-ul este furnizat în codul sursă și obiect, inclusiv în documentația de dezvoltare. Aceasta nu implică o extindere a drepturilor de utilizare.

7.4 De asemenea, agenția poate oferi clientului drepturile necesare pentru a utiliza rezultatele lucrării prin furnizarea sau furnizarea de dovezi ale unui produs cu o licență deschisă sau liberă (de exemplu, Creative Commons, GNU GPL, Apache Software License, freeware). În cazul în care agenția lasă astfel de produse în seama clientului, drepturile de utilizare acordate clientului se bazează exclusiv pe condițiile de licență pe care se bazează produsul în cauză. Clauza 7.2 nu se aplică în astfel de cazuri.

7.5 Clientul trebuie să adopte orice drepturi de proprietate sau notificări privind drepturile de autor conținute în rezultatul lucrării în toate reproducerile, copiile și reluările.

7.6 Agenția își păstrează proprietatea asupra rezultatelor lucrărilor până când acestea au fost plătite integral. Acordarea drepturilor reglementate în prezenta Secțiune 7 este supusă condiției suspensive a plății integrale a remunerației convenite pentru rezultatul muncii în cauză.

7.7 În cazul pitch-urilor, ofertelor sau estimărilor de costuri care sunt gratuite pentru client, nu sunt transferate drepturi clientului și nu sunt acordate clientului. Clientul nu are dreptul să utilizeze sau să exploateze serviciile agenției conținute în acesta în alte scopuri decât pentru a selecta un furnizor sau o ofertă sau pentru a le folosi sau utiliza.

7.8 Toate drepturile de utilizare pentru proiectele respinse de client rămân la agenție.

7.9 Drepturile agenției sau ale titularului inițial al drepturilor asupra propriilor modele, metode și concepte, procese, design, machete, texte, schițe, lucrări de artă finale, cadre, programe, soluții de bune practici preconfigurate și alte lucrări protejate care sunt utilizate pentru a crea rezultatele lucrărilor sunt aduse în cooperarea contractuală rămân neafectate în niciun caz și acestea nu pot fi modificate, editate sau imitate, nici în original, nici în reproducere, total sau parțial, în special fără acordul agenției sau al proprietarul inițial al drepturilor.

8. Receptarea Lucrărilor

8.1 Serviciile furnizate ca parte a contractelor de servicii nu sunt supuse acceptării (de exemplu, analize, participare la teste, cursuri de formare, alte activități de consultanță și servicii). Dacă agenția prestează servicii în cadrul contractelor de muncă sau dacă acceptarea este convenită în alt mod în comandă, acceptarea se bazează pe prevederile prezentei clauze 8.

8.2 După ce agenția și-a declarat pregătirea pentru acceptare, clientul va supune serviciile unui test de acceptare complet. Ca parte a testului de acceptare, trebuie verificate și funcțiile (inclusiv orice interfețe existente) ale serviciilor afectate care urmează să fie utilizate doar ocazional la sfârșitul lunii, trimestrului sau anului (de afaceri). Criteriile de acceptare sunt caracteristicile de performanta rezultate din comanda.

8.3 Clientul trebuie să efectueze imediat testul de acceptare, dar cel mai târziu în termen de paisprezece (14) zile calendaristice (de la declarația de pregătire pentru acceptare și eliberare pentru acceptare), să întocmească un raport scris de acceptare și să declare sau să refuze acceptarea în scris. Clientul trebuie să informeze agenția în scris despre orice defecțiuni constatate, cu o descriere precisă, indiferent dacă defectele sunt semnificative sau nesemnificative. În cazul în care clientul nu face o declarație în termenul de acceptare de 14 zile, serviciile se consideră a fi acceptate de către client, cu condiția ca 8.3.1 serviciile să nu prezinte defecte semnificative,

8.3.2 agenția a informat în mod expres clientul perioadei de acceptare cu declarația de pregătire pentru acceptare și

8.3.3 a informat clientul că serviciile sunt considerate a fi fost acceptate în cazul în care clientul nu reușește să constate defectele materiale în timp util.

8.4 Serviciile sunt considerate a fi acceptate de îndată ce clientul le folosește în operare productivă fără rezerve.

8.5 Acceptarea este exclusă dacă serviciul care urmează să fie furnizat are încă defecte semnificative la sfârșitul perioadei de acceptare, fără o soluție rezonabilă pentru a evita eroarea. Defecțiunile nesemnificative nu dau dreptul clientului să refuze acceptarea; ele vor fi remediate pe parcursul ulterioară a proiectului sau ca parte a revendicărilor pentru defecte în conformitate cu Secțiunea 9. Solicitările de modificare a conținutului din partea clientului nu constituie defecte și trebuie tratate ca o solicitare de modificare în conformitate cu Secțiunea 5.

8.6 Dacă clientul a transmis în timp util o listă scrisă a defectelor majore, agenția va remedia defectele majore într-o perioadă rezonabilă de timp și va pune la dispoziție din nou serviciile afectate pentru acceptare.

8.7 Dacă într-o comandă este prevăzută acceptarea parțială, prevederile de mai sus se vor aplica în mod corespunzător.

9. Răspunderea pentru defecte

9.1 Agenția garantează că serviciile vor fi furnizate în conformitate cu contractul. Sunt garantate numai acele proprietăți care sunt denumite în mod expres „proprietăți garantate” în ordinea relevantă. Alte texturi nu sunt garantate, nici implicit.

9.2 Clientul nu are dreptul la nicio pretenție pentru defecte materiale sau răspundere pentru vicii de drept pentru serviciile furnizate de agenție. Cu toate acestea, în cazul unor reclamații justificate pentru care agenția este responsabilă, agenția este îndreptățită și obligată să îmbunătățească sau să repete serviciul în cauză gratuit (performanță ulterioară). Clientul acordă agenției o perioadă rezonabilă de timp pentru a efectua prestația suplimentară. În cazul în care clientul solicită pretenții de daune sau rambursare a cheltuielilor, se aplică limitările de răspundere conform Secțiunii 11.

9.3 Dacă există un defect de calitate sau de titlu, agenția va oferi inițial o performanță suplimentară. Clientul îi acordă o perioadă rezonabilă de timp pentru a efectua prestația suplimentară. În cazul în care executarea suplimentară eșuează, agenția este răspunzătoare în cadrul prevederilor legale și cu respectarea limitărilor de răspundere convenite în Secțiunea 11.

9.4 În măsura în care nu rezultă specificații specifice din comanda în cauză, clientul este de acord că performanța suplimentară în aria de responsabilitate a agenției poate fi efectuată și prin soluții rezonabile.

9.5 În cazul defectelor materiale, clientul trebuie să precizeze și modul în care defectul se manifestă și îl afectează și în ce circumstanțe apare. În plus, clientul va sprijini agenția în mod gratuit în limitele a ceea ce este rezonabil în eliminarea defectelor, în special, la cererea agenției, va trimite purtători de date cu programul și materialele de date relevante sau va furniza sistemul necesar. accesează și furnizează informațiile relevante aflate la dispoziție.

9.6 În cazul unor vicii de proprietate, clientul trebuie, de asemenea,

9.6.1 să informeze agenția imediat în scris cu privire la orice pretenție formulată împotriva sa din cauza viciilor de drept (de exemplu, încălcarea drepturilor de proprietate),

9.6.2 să sprijine agenția într-o măsură rezonabilă în apărarea împotriva pretențiilor relevante ale terțului și să o autorizeze să preia disputa cu terța parte în afara instanței și, dacă este permis, în instanță și 9.6.3 fără acordul prealabil scris al agenției față de terți

pentru a omite orice informații care ar putea înrăutăți poziția agenției (de exemplu, recunoașterea pretențiilor). În cazul recunoașterii nejustificate, orice pretenții de despăgubire sau rambursare a cheltuielilor de către client se reduc în funcție de dezavantajul pe care agenția îl suferă din cauza recunoașterii nejustificate.

9.7 Pretențiile clientului pentru defecte nu se extind la serviciile pe care clientul le modifică sau le folosește prin abatere de la prevederile contractuale. Această excludere nu se aplică dacă clientul dovedește că defectul reclamat de acesta nu se datorează modificării sau utilizării diferite. În cazul în care analiza sau eliminarea defectelor este îngreunată semnificativ de modificarea sau utilizarea diferită, clientul va suporta costurile suplimentare suportate ca urmare.

10. Termenul de prescripție pentru revendicări

10.1 Termenul de prescripție pentru vicii materiale sau legale ale clientului este de un (1) an.

10.2 În cazul în care agenția furnizează servicii clientului, termenul de prescripție pentru încălcarea obligației care rezultă este, de asemenea, de un (1) an.

10.3 Începutul termenului de prescripție se bazează pe prevederile legale.

10.4 Contrar secțiunilor 10.1 până la 10.2, termenul legal de prescripție se aplică dacă agenția este responsabilă pentru intenție frauduloasă, intenție sau neglijență gravă sau și-a asumat o garanție pentru calitatea relevantă a serviciului sau dacă agenția este responsabilă pentru vătămarea vieții, a corpului sau sănătate sau conform Legii privind răspunderea pentru produse.

11. Răspundere

11.1 Agenția este răspunzătoare în caz de intenție sau intenție frauduloasă conform Legii privind răspunderea pentru produse și pentru daune rezultate din vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății conform prevederilor legale.

11.2 În cazul în care agenția este responsabilă pentru neglijență gravă, răspunderea este limitată la prejudiciul previzibil care este tipic contractului.

11.3 În caz de neglijență simplă, agenția este răspunzătoare, indiferent de motivul legal, numai dacă a fost încălcată o obligație contractuală esențială, adică o obligație a cărei îndeplinire este esențială pentru executarea corectă a comenzii și a cărei respectare clientul în mod regulat. se bazează și se poate baza (de exemplu, obligația de a furniza servicii fără greșeli). În acest caz, răspunderea este limitată la prejudiciul previzibil care este tipic contractului.

11.4 Agenția nu este răspunzătoare pentru admisibilitatea legală a utilizării materialului publicitar în duplicarea și distribuirea materialului publicitar. Secțiunea 2.3 rămâne neafectată.

11.5 În cazul în care agenția este răspunzătoare, neglijența contributivă din partea clientului trebuie luată în considerare în mod corespunzător.

11.6 În măsura în care răspunderea este limitată la prejudiciul previzibil care este tipic contractului, în conformitate cu clauzele 11.2 și 11.3 de mai sus, agenția presupune că zece mii (10.000) euro pe cerere și un total de douăzeci și cinci de mii (25.000) euro sunt suficiente pentru ca comanda în cauză să acopere prejudiciul previzibil tipic contractual în cazul producerii unei daune. Dacă această sumă nu este suficientă pentru a acoperi daunele previzibile tipice contractului, clientul va informa agenția în scris, astfel încât partenerii contractuali să poată ajusta sumele răspunderii în consecință și agenția să poată acoperi riscul mai mare cu o asigurare de răspundere corespunzătoare dacă necesar.

11.7 Limitările de răspundere convenite în această clauză 11 se aplică și în favoarea reprezentanților legali și a agenților indirecți ai agenției.

11.8 Prevederile acestei clauze 11 se vor aplica în mod corespunzător dacă agenția trebuie să plătească rambursarea cheltuielilor în loc de despăgubiri pentru daune.

11.9 Sunt excluse pretențiile de răspundere ale clientului pentru daune sau rambursarea cheltuielilor care depășesc cele menționate în mod expres, indiferent de motivul legal. Acest lucru se aplică în special răspunderii fără vină.

11.10 Cererile care decurg din încălcări ale obligațiilor care nu îndeplinesc cel puțin una dintre cerințele prevăzute în Secțiunea 10.4 se prescriu în termen de un (1) an. Prevederile legale se aplică la începutul termenului de prescripție.

12. Confidențialitate și confidențialitate

12.1 Părțile contractante vor trata chestiunile importante ale celeilalte părți contractante care nu sunt general cunoscute sau marcate ca confidențiale cu grija obișnuită în viața de afaceri; acest lucru se aplică și dincolo de sfârșitul respectiv al comenzii. Orice protecție suplimentară a informațiilor deosebit de confidențiale și definiția asociată a cerințelor și condițiilor necesită încheierea unui acord scris separat (acord de nedivulgare). Ideile, conceptele, know-how-ul și tehnicile referitoare la tehnologia informației pot fi utilizate în mod liber de către partenerii contractuali, cu condiția ca niciun drept de proprietate să nu fie în conflict cu aceasta.

12.2 În cazul în care clientul solicită agenției să prelucreze date cu caracter personal, agenția va colecta aceste date în conformitate cu reglementările legale aplicabile privind protecția datelor, exclusiv prin prelucrarea datelor de comandă în conformitate cu  legile în vigoare conform instrucțiunilor și în scopurile clientului, proces sau utilizare. Acordurile cerute în temeiul secțiunii GDPR sunt încheiate în ordinea relevantă sau într-un acord separat privind prelucrarea datelor despre comandă. Conform Legii GDPR clientul și agenția se vor asigura că angajații care lucrează pentru ei se angajează să păstreze secretul datelor în scris și sunt instruiți în consecință. Acest lucru se aplică în mod corespunzător angajaților subcontractanților.

12.3 Partenerii contractuali sunt eliberați de confidențialitate dacă datele trebuie dezvăluite din cauza unor obligații legale sau prin ordinul unei instanțe sau al unei autorități.

13. Numirea clientului de referință, exemplare de copii, instrucțiuni pentru creator

13.1 Agenția poate numi clientul ca referință în contextul achiziției și publicității clienților.

13.2 Agenția are dreptul de a utiliza rezultatele muncii pe care le-a proiectat pentru autopromovare pentru o perioadă nelimitată de timp, cu excepția cazului în care rezultă ceva diferit față de comanda în cauză (de exemplu, acordarea drepturilor exclusive de utilizare a rezultatelor muncii).

13.3 Clientul trebuie să furnizeze agenției zece (10) exemplare fără defecte ale tuturor rezultatelor lucrărilor reproduse, cum ar fi suporturi tipărite, material publicitar sau ambalaje, gratuit.

13.4 Agenția are dreptul să se refere în mod corespunzător la participarea sa la crearea rezultatelor muncii. De exemplu, o astfel de referință poate fi făcută în amprenta sau subsolurile produselor tipărite sau site-urilor web sau în codul sursă al site-urilor web. Clientul poate obiecta la acest lucru dacă interesele sale legitime nu sunt afectate nesemnificativ de mențiune și, în caz contrar, drepturile de autor, legea mărcilor comerciale sau alte referințe la agenție sunt păstrate neschimbate.

14. Protecția angajaților, nesolicitare

14.1 Clientul se obligă să nu braconeze angajații agenției sau terți angajați de aceasta, fie direct sau indirect, și să stabilească relații contractuale directe cu aceștia. Clauza de nesolicitare de mai sus se aplică la încheierea contractului și continuă să fie în vigoare pentru o perioadă de un an de la încheierea relației contractuale.

14.2 În cazul în care clientul încalcă obligația de la clauza 14.1, acesta este obligat să plătească agenției o penalitate contractuală în valoare de 25.000,00 EUR în orice caz de încălcare. Dreptul de a cere despăgubiri și/sau măsuri de ordonanță rămâne neafectat. Penalizarea contractuală va fi compensată cu orice cerere de despăgubire.

15. Dispoziții diverse

15.1 Pretențiile împotriva agenției nu pot fi cesionate în întregime sau parțial unor terți.

15.2 Acești Termeni și Condiții Generale împreună cu comanda respectivă conțin toate acordurile partenerilor contractuali referitoare la servicii. Acordurile anterioare referitoare la același obiect al contractului, precum și acordurile sau promisiunile secundare orale nu sunt valabile.

15.3 Modificările și completările la aceste GTC și toate comenzile încheiate pe baza acestora trebuie să fie în scris. Acest lucru este valabil și pentru anularea acestei cerințe de formă scrisă.

15.4 În cazul în care prevederile individuale ale acestor CGA sau ordinele încheiate pe baza acestora sunt invalide, ineficiente sau inaplicabile în temeiul legilor actuale sau viitoare, prevederile rămase vor rămâne neafectate. Dispoziția în cauză va fi înlocuită cu o prevedere valabilă, efectivă sau executorie, care se apropie cât mai mult de scopul economic al prevederii invalide, ineficiente sau inaplicabile.

15.5 Locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din și în legătură cu aceste GTC și toate comenzile încheiate pe baza acestora este Focșani, Vrancea.

Sari la conținut